CHANGE LANGUAGE

แบบฟอร์มเคลมสินค้าออนไลน์

กรุณาอ่านคำแนะก่อนส่งแบบฟอร์ม

หลังจากท่านได้ส่งคำร้องออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบ อีเมลล์ของท่าน เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนที่ระบุในการดำเนินการ ส่งเคลม หรือส่งซ่อม กรณีติดตาม หรือสอบถามข้อมูลการเคลมต่างๆ กรุณาติดต่อ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้รับทางอีเมลล์ เท่านั้น

FITBIT WARRANTY REGISTRATION ONLINE

Please complete the form below to complete.


helpdest?

After you have submitted your request online The staff will respond via email. In various steps in the process within 1 working days