สิทธิพิเศษสมาชิก D Privilege Card

 •  รับคะแนนสะสมพิเศษ 1,000 คะแนนทุกๆการสั่งซื้อ
 • ใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป
 • ใช้คะแนนแลกเป็น เงินสด เข้าบัญชี ทรูมันนี่
 • ใช้คะแนนแลกบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า
 • รับความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุสูงสุดรวม 300,000 บาท*(ประกันภัยกลุ่ม)
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด ครั้งละ 10,000 บาท
 • รับส่วนลดทันที 500 บาทเมื่อสั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์กับ dStore
 • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคมูลค่า 100 บาทในทุกๆคำสั่งซื้อสินค้าที่ dStore
 • จองหักพักโรงแรมในราคาพิเศษผ่าน dStore
 • รับส่วนลดค่าเครื่องดื่ม 15 % จากพาร์ทเนอร์ซึ่งจะประกาศให้ทราบหน้าเว็บไซด์
 • ฟรีค่าสมาชิกรายปี เมื่อซื้อสินค้า ครบ 6,000 บาทขึ้นไป
 • สมัคร dPrivilege วันนี้รับฟรีบัตรกำนัลสตาร์บัคมูลค่า 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสมาชิก 750 บาท

สิทธิประโยชน์อื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซด์

ใบสมัครบัตรสมาชิก d Privilege Member

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูณ์.


ช่วยเหลือ?

กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ ไลน์ ชื่อ @dstore.co.th หรือส่งอีเมล์มาที่ dservice@dstore.co.th เพื่อออกความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ อายุระหว่าง 16 -60 ปี เท่านั้น


ข้อกำหนดหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก D Privilege Card ของ บจก.ดีสเคาท์ สโตร์

       ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิก D Privilege Card ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “สมาชิก” โดย  สมาชิกตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อก กำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อก กำหนดและ เงื่อนไข”) ดังนี้ คำจำกัดความต่างๆในข้อก กำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้

สมาชิก                 หมายถึง         ผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิก D Privilege Card

D Privilege Card    หมายถึง         บัตรสมาชิก

ผู้ให้บริการ /บริษัท   หมายถึง         ผู้ให้บริการสมาชิก คือ บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1.สมาชิกยอมรับว่าบัตรสมาชิกเป็นกรรมสิทธ์ของผู้ให้บริการ ไม่สามารถโอนหรือมอบอำนาจ หรือเปลี่ยนมือได้

2.บัตรสมาชิกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสมาชิก

3.หากบัตรสมาชิกสูญหายท่านยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหมือนเดิม หากต้องการขอออกบัตรสมาชิกทดแทนจะเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

4.สมาชิกตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

5.การชำระค่าธรรมเนียม สมาชิก หรือ ต่ออายุสามารถชำระได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และ เจซีบี หากสมาชิกไม่ต่ออายุภายในกำหนด สิทธิพิเศษ D Privilege Card จะหมดลงทันที

6.การยกเลิกสมาชิก เมื่อสมาชิก ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย และได้ใช้ หรือรับสิทธิพิเศษ จากบัตรสมาชิกไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกสมาชิก เพื่อขอรับเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้าคืนได้

7.รายละเอียดความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ

ข้อตกลงคุ้มครองสมาชิก บาท/สมาชิก

ทุนประกันภัย

การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรชิ้นเชิง(อบ1.)อุบัติเหตุทั่วไป

100,000

การถูกฆาตรกรรม หรือ ลอบทำร้าย

100,000

อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์

100,000

ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

 10,000

             หมายเหตุ : ผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้จัดหาและมอบสิทธิพิเศษต่างๆให้สมาชิกเท่านั้น

รับประกันภัยโดย : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหชน) บริษัทผู้ร้บประกันภัย ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับประกันภัย หรือปฏิเสธการรับประกันภัยตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ร้บ ประกันภัยเป็นผู้กำหนด รวมทั้งการบอกเลิกความคุ้มครองหากมีเหตุแห่งการบอกเลิกตามเงื่อนไขกรมธรรม์หรือตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยพิจารณาเห็นสมควร

8.สมาชิกรับทราบและยอมรับว่า ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิพิเศษสมาชิกเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายประกันภัย หากบริษัทผู้ร้บประกันภัย ปฏิเสธการรับประกันภัยตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ร้บประกันภัยเป็นผู้กำหนด จะไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการยกเลิกสมาชิกเพื่อขอเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกคืนได้ บริษัทจะจัดหาสิทธิพิเศษอื่นๆทดแทนตามความเหมะสม

9.สมาชิกต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ผู้บริการ เพื่อส่งต่อไปยัง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหชน) คือ ผู้ร้บประกันภัย เพื่อออกหนังสือรับรองความคุ้มครอง สมาชิกจะ เริ่ม ได้รับความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ 15 วันทำการหลังจากได้ส่งสำเนาบัตรประชาชนมายังผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

10.กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในสถานพยาบาลและคลินิกพยาบาล  จะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน โดยติดต่อ บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด เบอร์โทร 02-080-5605 พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อพร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท ศูนย์บริการสมาชิก บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด ตู้ปณ.16 คลองกุ่ม 10243 ภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาชิกเข้ารักษาพยาบาล โดยมีเอกสารดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆที่ทางราชการออกให้ของผู้ถือบัตร
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

12.บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการรับประกันภัย และพิจารณาค่าสินใหมทดแทน

13.กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆคำตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นสิ้นสุด